party
Paraktiw
Tekno party. Mental, Tribe, Tekno.
Táto akcia sa konala v minulosti

DJs and Live:

Ergot /tf23/
Berio /Vosa/
Lkzx /Paraktiw/
Jepo /Paraktiw/
Hetek/Paraktiw/

Vstupné: 8€