galéria
Kunsthalle Bratislava
Námestie SNP 12, 81106 Bratislava

Súčasné vizuálne umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, KHB približuje a popularizuje novým experimentálnym modelom založenom na participácii, komunikácii a vzdelávaní.

Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná štátna príspevková organizácia výstavného, dokumentačného a vzdelávacieho typu s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Hlavným poslaním organizácie je odborne a cieľavedome prezentovať súčasné vizuálne umenie v celej jeho šírke a rozmanitosti, systematicky ho mapovať, odborne reflektovať a sprístupňovať domácemu, ako aj zahraničnému publiku. Jedným z cieľov činností KHB je aj medzinárodná podpora a zviditeľnenie slovenského umenia v zahraničí. Sídli vo výstavných, ako aj administratívnych priestoroch Domu umenia v epicentre Bratislavy.

KHB vznikla z rozhodnutia Ministerstva kultúry SR k 1. januáru 2014 ako výsledok dlhoročných iniciatív výtvarníkov a teoretikov, ale aj širšej kultúrnej verejnosti za vytvorenie reprezentatívneho výstavného priestoru v hlavnom meste Slovenska. Pôvodne bola KHB založená ako Slovenské centrum vizuálnych umení (SCVU) a organizačne spadala do štruktúry Národného osvetového centra (NOC). Od júla 2016 bola úsekom Slovenskej národnej galérie (SNG) s osobitným štatútom.

K 1. januáru 2020 bola KHB vlastnou zriaďovacou listinou založená ako samostatná štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR pod oficiálnym názvom Kunsthalle Bratislava.

Otváracie hodiny:

KHB 1.poschodie

Pondelok - Nedeľa: 12:00 - 19:00
Utorok: Zatvorené

Vstupné dobrovoľné

Kunsthalle 1. posch ponúka kolektívne výstavy súčasného umenia, ktorých témy majú ambíciu aktivizovať verejnú diskusiu, otvárať aktuálne spoločenské či kultúrne otázky, alebo tiež vo všeobecnosti prezentovať a reflektovať aktuálne tendencie súčasného vizuálneho umenia. V portfóliu výstavného programu galérie sú aj samostatné prezentácie domácich a zahraničných vizuálnych umelcov a umelkýň, ktoré sú spravidla otvorené rôznym intervenciám, experimentu, prípadne pozvaným hosťom výstav. Participatívne metódy pri tvorbe výstav a snahu zapojiť sa do širšieho spoločenského diskurzu sprevádza zámer medzinárodne kontextualizovať a etablovať súčasnú tvorbu autorov a autoriek.

Medzi kritériá výberu výstav patrí aj celková diverzita výstavného plánu, medzinárodná relevancia a aktuálnosť prezentovaných umeleckých diel. Výstavný profil KHB preferuje mediálne rôznorodé projekty, ktoré aktívne reagujú na architektonické danosti výstavných priestorov Domu umenia, alebo s nimi inak kreatívne a koncepčne pracujú. V roku 2020 bola založená Galerijná rada KHB ako poradný orgán štatutára, ktorá sa aktívne podieľa na tvorbe a schvaľovaní výstavného programu, ako aj na usmerňovaní ďalších odborných činností. Na výstavách návštevníkov sprevádzajú špeciálne školení mediátori, ktorí sú pripravení komunikovať a objasňovať súčasné vizuálne umenie divákom.

Otváracie hodiny:

Kunsthalle LAB

Pondelok - Nedela: 10:00 - 19:00
Utorok: Zatvorené

Kunsthalle LAB je tzv. „window gallery“, ktorá cez výklady nadväzuje komunikáciu s okoloidúcim publikom. Dramaturgia priestoru má za cieľ prezentovať najmä výstavy interaktívneho a site-specific charakteru, pracujúce so svetlom a zvukom, počítajúce s aktívnou účasťou diváka a pod. Jednu z programových línií predstavujú tiež socio-kultúrne a socio-politicky orientované projekty, komunikujúce smerom do verejného priestoru frekventovaného námestia. Program je založený na dynamickom modeli striedania kratších výstav.

Kunsthalle EXT je exteriérový výstavný priestor situovaný v tesnom susedstve budovy Domu umenia na Treskoňovej ulici. Vznikol v roku 2019 v spolupráci s iniciatívou Živé námestie. Skratka EXT ako exteriér, exit či extenzia vyjadruje nielen umiestnenie galérie vo verejnom priestore mesta, ale naznačuje aj jej programové zameranie. Rozmerné objekty, inštalácie, ale aj iné typy vizuálnych diel rozširujú kontext výstav ponúkaných v interiéri budovy a majú tak ambíciu fungovať ako umelecká “upútavka” v širšom verejnom priestore. Výber diel pre tento priestor zároveň sleduje zámer skvalitnenia a kultivovania okolitej mestskej zóny, aktivizácie komunitného života a tiež mimogalerijnej komunikácie.

Dokumentácia KHB tvorí popri výstavných a prezentačných aktivitách jednu z hlavných priorít odborných činností organizácie. Cieľom širokospektrálnych dokumentačných aktivít a projektov je odborné mapovanie, systematizácia a uchovávanie súčasného slovenského vizuálneho umenia v jeho medzinárodnom kontexte. K štandardnej výbave patria knižné tituly, produkované samostatne vo vlastnej réžii organizácie, alebo v spolupráci s externými partnermi. V rámci nástrojov súčasnej komunikácie a informatizácie KHB využíva aj možnosti tvorby a distribúcie elektronických katalógov, ktoré otvárajú cesty rýchlej a ekologicky nenáročnej propagácie umenia. Okrem monografických publikácií, zborníkov a katalógov z výstav, ponúka divákom aj odborné zošity ku každej výstave.

Artbase je on-line databáza súčasného slovenského vizuálneho umenia, ktorá vznikla a bola sprístupnená ako samostatný projekt na webovom sídle KHB v roku 2018. Jej obsahom sú obsiahle profily autorít (umelcov a umelkýň), o ktorých zastúpení v projekte prostredníctvom nominácií rozhoduje medzinárodná komisia. Súčasťou jednotlivých hesiel v databáze sú odborné profilové texty z pera popredných domácich i zahraničných teoretikov a teoretičiek umenia, ktoré vznikajú špeciálne pre projekt ARTBASE. Okrem toho obsah hesiel tvorí výberová, vysoko kvalitná fotodokumentácia a ďalšie doplnkové informácie o autorite. Relevanciu a aktuálnosť sprístupnených obsahov pritom garantujú samotní zastúpení autori a autorky.

Knižnica patrí nateraz medzi pripravované dokumentačné projekty KHB, ktorých úlohou je koncentrácia relevantných informácií a zdrojov poznania súčasného vizuálneho umenia. Knižnica, ktorú KHB plánuje zriadiť priamo v budove Domu umenia, bude obsahovo zameraná na oblasť súčasného slovenského vizuálneho umenia a zároveň na oblasť globálnych dejín, teórie a výstavnej praxe súčasného umenia. Cieľom organizácie je zriadiť knižnicu ako viacúčelové komunitné centrum, určené nielen odborníkom, ale aj širšej komunite záujemcov o poznanie v tejto oblasti. Ambíciou je preto v rámci projektu knižnice ponúknuť nielen bohatý interdisciplinárny knižný archív, ale zapojiť aj inovatívne digitálne nástroje vzdelávania.

 

Vzdelávanie KHB zabezpečuje dôležitú vrstvu poslania organizácie v oblasti vzdelávania súčasným umením. Otvára a sprístupňuje galériu návštevníkom a výrazne napomáha k vytváraniu komunitného prostredia v rámci širokej verejnosti. Je založené na aktívnom vnímaní a poznávaní hodnôt umenia na báze osobnej skúsenosti a zážitku návštevníka ako hosťa galérie. Jednotlivé vzdelávacie programy sa realizujú participatívnou formou dialógu a tvorivých aktivít s cieľom rozvoja tvorivého myslenia, zručností a vizuálnej gramotnosti u detí, žiakov, študentov a rodín (Kunsthalle KIDS), ktorým sú určení aj tzv. sprievodcovia výstavami. Podpore tvorivosti v rámci celoživotného vzdelávania a trávenia voľného času u mladých ľudí, pedagógov, dospelých a seniorov je venovaný pravidelný program Experiment umenie.

Programy KHB vychádzajú z vybraných tém prebiehajúcich výstav a ich prepojenia s každodennými aj celospoločenskými otázkami. Súčasťou modelu vzdelávania v KHB je otvorený prístup k návštevníkom prostredníctvom mediátorov – študentov umenovedných disciplín a umenia, ktorí komunikujú o výstavách, ako aj adresných vzdelávacích programov vedených galerijnými pedagógmi. Vzdelávacím poslaním KHB je zároveň metodická, výskumná, konzultačná, prednášková a publikačná činnosť v oblasti vzdelávania súčasným umením, ako aj aktívne vyhľadávanie nových cieľových skupín a vychádzanie z brán galérie do škôl a verejného priestoru.

Kunsthalle KLUB prostredníctvom širokej škály edukatívnych foriem prehlbuje a rozširuje kontext výstav a sprístupňuje tak scénu súčasného vizuálneho umenia širokej verejnosti. Aktivity pod značkou Kunsthalle KLUB sú realizované v priestore V-klubu NOC, ako aj priamo vo výstavných priestoroch KHB. Na pravidelnej báze koordinuje prehliadky výstav vedené kurátormi či inými expertmi, autorské prezentácie a projekcie vystavujúcich umelcov, moderované verejné diskusie, ako aj odborné prednášky domácich a zahraničných teoretikov umenia. Jednotlivé formáty sú obsahovo inšpirované výstavným programom, alebo reagujú na aktuálne témy a oblasti, ktoré prináša živý svet súčasného umenia.