knižnica
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Gondova 2 , 81499 Bratislava

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Filozofickej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami, reš

V rámci Akademickej knižnice UK Ústredná knižnica FiF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.