múzeum
Múzeum polície SR
Gunduličova 2, 81272 Bratislava

K zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumenty súvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky.

Múzeum polície SR ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

  • Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí:
  • * História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989
  • * Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR
  • * Tematická časť – venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci

V záverečnej časti múzea je inscenované miesto trestného činu.

Múzeum kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie na výkon kriminálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.