knižnica
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Holubyho 5, 90201 Bratislava

Verejná knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov. Konajú sa tu podujatia pre deti aj dospelých – besedy o knihách, autorské besedy, literárne a výtvarné súťaže.

Malokarpatská knižnica v Pezinku je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja /BSK/ a plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice. Poskytuje odbornú metodickú pomoc 69-tim obecným a mestským knižniciam v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Knižničný fond Malokarpatskej knižnice obsahuje cca 92 tis. zväzkov kníh a špeciálnych dokumentov (audiovizuálne, elektronické), 110 titulov časopisov, regionálne dokumenty a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých.

Knižnica je otvorená 47 hodín v týždni. Služby poskytuje denne okrem nedele. K základným knižničným službám patria prezenčné a absenčné výpožičky, doplnkové služby tvorí: medziknižničná výpožičná služba, rezervácia kníh, reprografické služby, internetové služby.

Odpúšťanie upomienok: 18.3.-23.3.2013