knižnica
Knižnica VŠVU
Hviezdoslavovo nám. č. 18, 81437 Bratislava

Knižnica VŠVU je akademickou knižnicou a odborným pracoviskom, ktoré zabezpečuje knižnično-informačné služby. Typovú štruktúru knižničného fondu predstavujú: encyklopédie, slovníky, bibliografie…

Od vzniku školy v roku 1949 buduje knižnica špecializovaný knižničný fond dokumentov z oblasti výtvarného umenia a výberovo aj z príbuzných spoločenských vied (estetika, filozofia, psychológia, všeobecné dejiny a pod.)

Knižnica buduje archívny fond kvalifikačných prác, t.j. teoretických diplomových prác absolventov VŠVU, doktorandských a habilitačných prác, archivuje publikácie vydané VŠVU a výskumné práce spracované na VŠVU (v podobe tlačeného, resp. rozmnoženého dokumentu a doktorandské práce od akademického roku 2005/ 2006 aj na elektronickom nosiči).

V študovni s voľným výberom dokumentov sa nachádzajú a prezenčne sprístupňujú domáce a zahraničné encyklopédie, slovníky, jazyková literatúra, bibliografie, monografie umelcov, odborné domáce a zahraničné periodiká, výberovo staršie zviazané ročníky periodík, základná odborná literatúra všetkých študijných odborov VŠVU. Poskytujú sa tu služby internetu a kopírovanie dokumentov výlučne z fondu knižnice.